งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา


         1.  นางสาวกุหลาบ    เจริญศักดิ์                   หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 
         2.  นางมทนพร   อินทร์ต๊ะเเก้ว                     เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

         3.  นางสาวพิศมัย    ต๊ะวิโล                         เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

         4.  นางฤทัยชนก    นาคะ                            เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

         5.  นางสาวศตนันทน์    ชุ่มหา                      เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

         6. นางสาวพัชรินทร์  ยวงมณี                        เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

         7. นางสาวนวรัตน์  ปัญญาชัย                       เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                                (1)  จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ

                                      การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ  การตรวจสุขภาพประจำปีและ

                                      ตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                                (2)  จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริหารสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และเข้ารับการฝึกอบรม

                                (3)  ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา

                                (4)  ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา

                                (5)  จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

                                (6)  จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริหารแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                                      ให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี

                                (7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                                (8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย