งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

1. นายสุริยา ต๊ะศรีเรือน                  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

2. นางอมรทิพย์ สิงหากัน               เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

3. นางสาวอารีย์ ซึ่งชัย                  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

4. นางอารีรัตน์ ไชยกิติ                 เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

5. นางสาว ว.วาณี ธุระพันธุ์           เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

6. นายกฤษฎา มาตัน                    เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

7.นางสาวรุ่งทิวา   คำอินต๊ะ           เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

                                (2)  ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือ โครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ

                                      ตามที่ได้รับมอบหมาย

                                (3)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนลุบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

                                      และ 108 อาชีพ เป็นต้น

                                (4)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ

                                (5)  ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 

                                     โครงการอาชีวะร่วมด้วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่

                                     ได้รับมอบหมาย

                                (6)  เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

                                (7)  ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

                                (8)  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทาสื่อมวลชนต่าง ๆ

                                (9)  ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

                                (10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานกรปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย