งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

1, นางปรารถนา เขียงส่ง             หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

2. นางสาวสุนิสา รัตนประยูร        เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

3. นางดาวรุ่ง เดชบุญ                 เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

4. นางสาวนวรัตน์ ปัญญาชัย      เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

5. นางสาวสุวรินทร์ ระมาย          เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                                (1)  ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

                                (2)  จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                                (3)  ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

                                (4)  บริหารให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                                (5)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

                                (6)  สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน

                                (7)  ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

                                (8)  จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการ

                                      ประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                (9)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา

                                (10)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

                                (11)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย