งานปกครอง

1. นายเพทาย บํารุงจิตต์                หัวหน้างานปกครอง

2. นางสาวกรองแก้ว ชิดไธสง        ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

3. นายเอนกวงศ์ ยอดดําเนิน          เจ้าหน้าที่งานปกครอง

4. นางสาวติยารัตน์ อดทน             เจ้าหน้าที่งานปกครอง

5. นางตาวรุ่ง เดชบุญ                    เจ้าหน้าที่งานปกครอง

6. นางสาวภรณ์ทิพย์ มีสุช             เจ้าหน้าที่งานปกครอง

7. นายพัทธพงศ์ พรมชัย               เจ้าหน้าที่งานปกครอง

8. นายรัตขานนท์ ปัญญา              เจ้าหน้าที่งานปกครอง

9. นายเหมราช เมืองซื้อ                เจ้าหน้าที่งานปกครอง

10. นายอภิวัตน์ ตุ่นแก้ว                เจ้าหน้าที่งานปกครอง

11. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา    เจ้าหน้าที่งานปกครอง

12. ครูที่ปรึกษาทุกชั้นปี                เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                                (1)  ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

                                (2)  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

                                (3)  ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการ

                                      แก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

                                (4)  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

                                (5)  พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

                                (6)  ประสานงานและให้ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหา

                                     การทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

                                (7)  จัดทำระเบียบนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับ

                                (8)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                (8)  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

                                (9)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (10)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (11)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย