งานครูที่ปรึกษา


         1.  นางสาวชญานุช    ตุ้ยต๋า                    หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

         2.  นางสาวอารีย์      ชั่งชัย                     เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

         3. นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล                  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

         4. นางสาวสุวรินทร์  รัมาย                        เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

         5. นางสาวมัลลิกา   มีศิริ                         เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

         6.  ครูที่ปรึกษาทุกท่าน                           เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

         

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

                                (1)  เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

                                (2)  ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

                                (3)  ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ       

                                (4)  ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่
               
                                      นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา

                                      การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษา

                                      เกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา

                                (5)  ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

                                (6)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ

                                      การอาชีวศึกษา

                                (7)  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับ

                                (8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย