งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

1. นางสาวพิศมัย ต๊ะวิโล           หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

2. นางพจนา นพรัตน์                ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

3. นางฐาปนี้ กูลพิมาย               เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

4. นางพิมพ์ณดา นนประสาท    เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

5. นายเตชะตาธรรม เตชะตามี  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

6. นางสาวชิสา เมืองสิงห์          เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

7. นางสาวรัตติยา กันทร           เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

8. นายอนุพล บุญศรี                 เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

9. นางสุรีย์ ทองกร                   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

10. นางสาวบุษปรัชต์ บุญธรรม  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

11. นางสาวธนัตขวัญ เอียวส่วย  เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

12. นางสาวปิยะมาศ สังสอน      เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

13. นางสาวศิริพันธ์ วงค์คําลือ    เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

14. นางสาวยุวลี ดวงพุทธพรกุล เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

15. นางสาวบุษกร เหล็กเพชร    เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

16, นายณัฐพล น้อยอุ่น             เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

17. นางสาววรรณภา กรุงทอง    เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

18. หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนกวิชา เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ 

19. นางสาวอุไร ปานเปีย             เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

20. นางสาวอุไรวรรณ คำดี         เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

21. นางสาวมุกมณี   ฟุ้งศิริสกุล   เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

                                      ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

                                (2)  วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ 
 
                                      หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย  
                                      
                                      การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์

                                (3)  ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

                                (4)  กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายของงานผลิตผล การค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงาน

                                      เป็นประจำทุกเดือน

                                (5)  รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆรายรับ- รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์

                                      ต่อสถานศึกษา

                                (6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา     

                                (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (8)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย