งานบัญชี

       


         1.  นางสาวรัตติยา    กันทร                            หัวหน้างานบัญชี

         2.  นางสาวสกาว      สุดใจ                            เจ้าหน้าที่งานบัญชี

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทักรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                (2)  จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ

                                (3)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

                                (4)  ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรนาถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

                                (5)  เก็บรักเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำบายเอกสารตามระเบียบ

                                (6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                                (7)  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน

                                (8)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย