งานอาคารสถานที่


         1. นายกมล    สาริกานนท์                             หัวหน้างานอาคารสถานที่

         2. นายกำพล   ตรงเมธี                                 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

         3. นายเพทาย   บำรุงจิตต์                             เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

         4. นายพงษ์พิสิฐ   ขันจันทร์แสง                     เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

         5. นางอรพิน   สืบทิม                                   เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

         6. นายสุรชิต   ทะยะธง                                 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

         7. คนงาน  นักการภารโรงทุกคน                      เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

         8. ยามรักษาการณ์                                       เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา

                                (2)  กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้ และการขอใช้ อาคารสถานที่

                                      ของสถานศึกษาให้เป็นไป  ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                (3)  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อม

                                      และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

                                (4)  จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ

                                (5)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

                                (6)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ

                                (7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                                (8)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (9)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สอนของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย