เบอร์โทรศัพท์ติดต่อวิทยาลัย

 

เบอร์โทรศัพท์(Tel.) : 053-713036
เบอร์โทรสาร(FAX.) : 053-711561 

 

สายภายใน

หมายเลขติดต่อภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
101 ห้องบริหารทรัพยากร
114 ห้องพักครู - แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
102 ห้องผู้อำนวยการ
115 ห้องงานสื่อโสตฯ
103 ห้องฝ่ายแผนงานฯ
116 ป้อมยาม
104 ห้องฝ่ายวิชาการ
117 ห้องสมุด
105 ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน
118 ห้องพักครู - แผนกเลขานุการ
106 ห้องงานพัสดุ
119 ห้องงานประชาสัมพันธ์
107 ห้องการเงิน
120 ห้องพยาบาล
108 ห้องงานศูนย์ปฏิบัติการ
121 ห้องพักครู - แผนกคหกรรม
109 ห้องงานทะเบียน
122 ห้องพักครู - แผนกผ้า
110 หน้าร้านชมพูพันธ์ทิพย์
123 ห้องพักครู - อาจารย์เวร
111 ห้องพักครู - แผนกพื้นฐาน
124 ห้องศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
112 ห้องพักครู - แผนกวิชาอาหาร
 
113 ห้องงานแนะแนว