วิสัยทัศน์

     มุ่งมั่นพัฒนาการบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

     บริการดีมีมนุษย์สัมพันธ์ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดรอบคอบอยู่ในกรอบระเบียบ