ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชวิทยาลัย            ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์  

 12/1/2563 : ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ทล.บ.)  
                            สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564    
                              [รายละเอียดการรายงานตัว]

 11/1/2563 : การรายงานตัว รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564  (สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่อยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย)     
                              [รายละเอียดการรายงานตัว] [แบบฟอร์มวัดตัว] [ใบลงทะเบียนเรียน]

 8/1/2563 : ประกาศผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบโควตา)
                            [ปวช.] [ปวส.] [ป.ตรี.]

 23/11/2563 : ประกาศ การเสนอราคาจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของวิทยาลัย ฯ
                            [รายละเอียด]

 13/11/2563 : ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. และ ปวส.
                              [ใบลงทะเบียน] [วิธีการลงทะเบียน] [รายละเอียดค่าใช้จ่าย]

 30/10/2563 : ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปริญญาตรี ปีที่ 1 และปีที่ 2 
                              [รายละเอียด] [วิธีการลงทะเบียน]

 28/10/2563 : ประกาศปิดเปิด ภาคเรียนที่ 2/2563 [รายละเอียด]

 28/10/2563 : เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของนางสุวิมล ปันนาง 
                           การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย [รายละเอียด]

 12/10/2563 : รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช.3 ตรวจสอบรายชื่อสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563  [รายละเอียด]
                           **นักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานวัดผลและประเมินผล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

 8/9/2563 : ประกาศ เจตนารมณ์ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                            [รายละเอียด]

 31/8/2563 : ประกาศ เรื่อง การจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
                            [รายละเอียด]

 13/8/2563 : เรื่อง การเปิดสถานศึกษา on-site(ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) [รายละเอียด]

 29/6/2563 : ประกาศวิทยาลัย เรื่อง แบ่งกลุ่มเรียนให้สอดคล้องตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
                            เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  [รายละเอียด] [รายละเอียดการแบ่งกลุ่ม]

 15/6/2563 : แบบฟอร์มเสนอโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [รายละเอียด]

 10/6/2563 : แจ้งความประสงค์ผู้ที่จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 [รายละเอียด]

 5/6/2563 : ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
                         ช่วงการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด]

 5/6/2563 : รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด]

 18/5/2563 : ประกาศจากงานแนะแนว เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
                           มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ 053 - 713036 ต่อ 113
                           [รายละเอียด]

 14/5/2563 : แบบฟอร์มประกอบการสอนออนไลน์ [รายละเอียด]

 14/4/2563 : ประกาศปิดเปิด ภาคเรียนที่ 1/2563 [รายละเอียด]