/แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา/

1 directory 18 files
Name Size Modified
Go up
-__ไฟล์เต็ม.pdf 6.1 MiB
ภาคผนวก สำหรับสถานศึกษา.คำชี้แจงและตัวอย่าง การกรอกแบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา.pdf 433 KiB
ภาคผนวก รายชื่อคณะผู้ประสานงาน.pdf 71 KiB
1. หนังสือเข้า.pdf 1.1 MiB
2. ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา.pdf 3.4 MiB
3. ปก แนวทางการขับเคลื่อน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา.pdf 171 KiB
4. สารบัญ.pdf 69 KiB
5. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center).pdf 592 KiB
ภาคผนวก _คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center).pdf 148 KiB
ภาคผนวก __ประกาศแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา.pdf 123 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 6. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษา.docx 53 KiB
pdf
ภาคผนวก แบบที่ 1. แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชาและระดับคุณภาพ.docx 9.0 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 2. แบบตรวจสอบตารางสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มวิชา.docx 8.1 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 3. แบบตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา.docx 13 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 3.1 เกณฑ์การตรวจสอบ สำหรับการจัดกลุ่มสาขาวิชา.docx 13 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 4. แบบประเมินคุณภาพตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา.docx 52 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 4.1. ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน.docx 32 KiB
ภาคผนวก แบบที่ 5. แบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษา.docx 25 KiB