วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Chiangrai Vocational College

670 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร : 053 - 713036 โทรสาร : 053 - 711561

ประชาสัมพันธ์

Link

ระบบงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลหลักสูตร

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.

พาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเลขานุการ

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

คหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลหลักสูตร

ประเภทวิชา ระดับ ปวส.

บริหารธุรกิจ

สาขางานการบัญชี
สาขางานการตลาด
สาขางานลขานุการ
สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางานการจัดการคลังสินค้า

ศิลปกรรม

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม

คหกรรม

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม
สาขาวิชาการท่องเที่ยว

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลหลักสูตร

ระดับ ปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

สาขาวิชาการท/องเที่ยว (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง)
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)