งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน 

                                       การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน  และการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                (2)  รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

                                (3)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

                                (4)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการำลายเอกสารตามระเบียบ

                                (5)  ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก -  จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                                (6)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

                                (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (8)  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย