การศึกษา

ประวัติการศึกษา

ระดับ สถานศึกษา สาขาวิชา เกรด ปีที่จบ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร วิทย์-คณิต - 2538
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสกลนคร คอมพิวเตอร์ศึกษา 3.13 2542
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4.00 2550