ครูนัยรัตน์ กล้าวิเศษ

  1. วิจัยการแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนให้เป็นระเบียบหลังชั่วโมงเรียน
  2. วิจัยการแก้ปัญหาการอ่านคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักศึกษา
  3. วิจัยในชั้นเรียนทัศนคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีต่อวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
  4. วิจัยการวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
  5. วิจัยการฝึกทักษะการพูดนำเสนอผลงานโดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่ม
  6. วิจัยจริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักศึกษา ชั้น ปวส.1
  7. วิจัยการสร้างและพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอน
  8. วิจัยการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักศึกษา
  9. วิจัยการแก้ไขปัญหาการอ่านสรุปความของนักศึกษาโดยใช้บันทึกการอ่าน
  10. วิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย