งานบริหารงานทั่วไป

       

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

                                (1)  ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

                                (2)  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ  คำสั่ง  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร  ร่วมมือประสานงาน
             
                                      ให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์  ควบคุมดูแบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสาร

                                      การพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแผนของทางราชการ

                                (3)  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

                                (4)  เก็บรวบรวม  และจัดระบบเอกสาร  หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา

                                      และให้บริการแก่บุคลากร  และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา

                                (5)  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ  คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศ ให้บุคลากร  และนักเรียน

                                      นักศึกษาของสถานศึกษา

                                (6)  ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคคลกร นักเรียนและ นักศึกษา

                                (7)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

                                (8)  ดูแล บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                                (9)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย