ครูเครือฟ้า อุทธิยา

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม รหัส 2202-2003
     หน่วยที่ 2 ประเภทและรูปแบบของธุรกิจขนาดย่อม