เกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน 70:30

ระดับคะแนน เกรด
80 - 100 4
75 - 79 3.5
70 - 74 3
65 - 69 2.5
60 - 64 2
55 - 59 1.5
50 - 54 1
0 - 49 0