คำอธิบายรายวิชา

3204 - 2104          การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล             3 (4)

(Database management programming)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบฐานข้อมูล

2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้านฐานข้อมูล

3. เห็นคุณค่าความสำคัญของฐานข้อมูลในงานต่าง ๆ

มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

2. เลือกใช้โปรแกรมฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ

3. เขียนโปรแกรมฐานข้อมูลในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล รูปแบบของโปรแกรมโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมด้านฐานข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรมด้านฐานข้อมูลประยุกต์ใช้โปรแกรมฐานข้อมูลภาษาใดภาษาหนึ่งในงานธุรกิจ