เกณฑ์การวัดประเมินผล

ช่วงคะแนน เกรด
80-100 4
79-75 3.5
74-70 3
69-65 2.5
64-60 2
59-55 1.5
54-50 1
49-0 0