หน่วยที่ 5 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต