ประวัติส่วนตัว

มนทิรา  สุวรรณไตรย์
165/2 ซอย 8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย