ประวัติส่วนตัว

สุวารี  แปงณีวงค์  
  • ครูเทคนิคชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคโนโลยีอินเทอร์เนตและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตจังหวัดพะเยา 
  • บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง