คำอธิบายรายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 (2201-1007)

ศึกษาเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ  การสร้างเทคนิคที่ดีในการพิมพ์ดีดสัมผัส  การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด  การแก้ไขอย่างง่าย  การเรียนรู้แป้นพิมพ์  การพิมพ์สัมผัส  และวิธีคิดคำนวณคำ  ข้อผิดพลาดในการพิมพ์

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ
2.  เพื่อให้มีทักษะในการพิมพ์ดีดแบบสัมผัส
3.  เพื่อให้มีทักษะในการแก้ไขเครื่องพิมพ์ดีดอย่างง่ายและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ดีด
4.  เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์ดีด