คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

๑.         เพื่อให้เข้าใจประวัติ ความสำคัญและหลักธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ

๒.   เพื่อให้สามารถใช้หลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนเองและสังคม

๓.   เพื่อให้มีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณ์ในการเป็นศาสนิกชน

มาตรฐานรายวิชา

๑.   ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดำเนินชีวิต

๒.   ใช้ทักษะทางศาสนาในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

๓.     เป็นแบบอย่างที่ดีในการเผยแผ่ศาสนธรรม

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ
พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปัญญา พระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หน้าที่
ชาวพุทธและศาสนพิธี