แผนการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2563

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาพาณิยชกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ปีการศึกษา 2562

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาพาณิยชกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ปีการศึกษา 2560 2561

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาพาณิยชกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสน ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสน

 

 

 

 

 

 

 


ปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 [Download]

ปีการศึกษา 2556

 

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาพาณิยชกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม  
ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม  
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 
การท่องเที่ยว
  
  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)  

  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  -  ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 

  -  ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -  ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

 ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประกอบด้วย

  1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  2. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  3. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

  -  ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน

  -  ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -  ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 (ทวิภาคี) 

  สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

  -  ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน 

  -  ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน 

  -  ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

 


 

  คหกรรม

 ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)  ประกอบด้วย

  1.สาขาวิชาธุรกิจแฟชั่น  2.สาขาอาหารและโภชนาการ  3.สาขาวิชาคหกรรม

  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 
  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  ลิกอ่าน

   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ (Mini English Program)


  -  ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

 ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  ประกอบด้วย

  1.สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย  2. อาหารและโภชนาการ 3. อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)  4. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 

  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

 

 

 


  การบริหารธุรกิจ

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

  สาขาวิชาพณิชยการ  

    

  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 

  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

 สาขาวิชาพณิชยการ (Mini English Program)

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ทวิภาคี) พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ.2546)   

  สาขางานธุรกิจค้าปลีก (พนักงานเซ็นทรัล)


  -  ปีการศึกษา  2554-2556  :  คลิกอ่าน


  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  
ประกอบด้วย
  
  1.สาขาวิชาการบัญชี(สายตรง)    2.สาขาวิชาการบัญชี(ต่างสาขา)  3.สาขาวิชาคอมพพิวเตอร์ธุรกิจ(สายตรง)  4.สาขาวิชาคอมพพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่างสาขา)  
 
  5.สาขาวิชาการเลขานุการ  6.สาขาวิชาการตลาด  7.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 

  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน


  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)(ทวิภาคี) พุทธศักราช 2546  
 
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  

  -  ปีการศึกษา 2552 - 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

 

 

 

 


  ศิลปกรรม

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

  สาขาวิชาศิลปกรรม
   
 

  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 

  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  ประกอบด้วย

  1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค  2.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 

  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่านที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2557