รางวัลสถานศึกษา

รางวัลประจำปี 2562

รางวัลประจำปี 2561

รางวัลประจำปี 2560


รางวัลประจำปี 2559
        - ผลงานสถานศึกษา
        - ผลงานครู
        - ผลงานนักเรียนนักศึกษา


รางวัลประจำปี 2558
        - ผลงานสถานศึกษา
        - ผลงานครู
        - ผลงานนักเรียนนักศึกษา


รางวัลประจำปี 2557
        - ผลงานครู
        - ผลงานนักเรียนนักศึกษา


รางวัลประจำปี 2556
        - ผลงานนักเรียนนักศึกษา

รางวัลประจำปี 2555
        - ผลงานครู
        - ผลงานนักเรียนนักศึกษา


รางวัลประจำปี 2554
        - ผลงานสถานศึกษา

        - ผลงานครู
        - ผลงานนักเรียนนักศึกษา


รางวัลประจำปี 2553
        - ผลงานนักเรียนนักศึกษา

รางวัลประจำปี 2552
        - ผลงานสถานศึกษา
        - ผลงานนักเรียนนักศึกษา


รางวัลประจำปี 2551
        - ผลงานสถานศึกษา
        - ผลงานนักเรียนนักศึกษา


รางวัลประจำปี 2550
        - ผลงานสถานศึกษา


รางวัลประจำปี 2549
        - ผลงานสถานศึกษา