ข้อมูลครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2563

รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2562

รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2561

รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2560

รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2559

รายการครุภัณฑ์ประจำปี 2558

ประจำปี 2557
 - รายการครุภัณฑ์

 ประจำปี 2556
 - รายการครุภัณฑ์

  ประจำปี 2555
  - รายการครุภัณฑ์

  ประจำปี 2554 
 - รายการครุภัณฑ์

  ประจำปี 2553
  - งานศูนย์ข้อมูล
  - งานอาคารสถานที่

  ประจำปี 2552
  - งานศูนย์ข้อมูล
  - งานห้องสมุด
  - งานอาคารสถานที่
  - งานสื่อการเรียนการสอน 
  - แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
  - แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  - แผนกวิชาอาหาร
  - ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศิลปกรรม (ห้อง 431)
  - ห้องประชุม 2
  - ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  - ห้องโฮมเธียเตอร์
  
  ประจำปี 2551
  - งานศูนย์ข้อมูลฯ 
  - งานอาคารสถานที่
  - แผนกวิชาการตลาด
  - แผนกวิชาการบัญชี
  - แผนกวิชาการโรงแรม
  - แผนกวิาชาการเลขานุการ
  - แผนกวิชาการออกแบบ
  - แผนกวิชาคหกรรม
  - แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  - แผนกวิชาจิตรกรรม
  - แผนกวิชาผ้า
  - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  - แผนกวิชาอาหาร
  - ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  - ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
  - ฝ่ายิชาการ
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรม (ห้อง 431) 
  - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะคหกรรม (ห้อง 521)
  - ห้องอินเตอร์เน็ต (อาคาร 7)