วิสัยทัศน์

     พัฒนาและเสริมสร้างกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อัตลักษณ์

     มุ่งมั่นจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์