วิสัยทัศน์

     มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือ จัดหลักสูตรตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรับรองตลาดแรงงาน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

     นำพาวิชาการ สานงานวิชา ผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน