Sarakorn  Boonphatum ,Ph.D.
ENG | THAI
Deputy Director of Academic Affairs

ระบบการบริหารจัดการ

(13 เมษายน 62)  หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดหา การแจกจ่ายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2562
(13 เมษายน 62)  มาตรฐานเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

(1 มิถุนายน 61)   คู่มือ ID PLAN ฉบับสมบูรณ์

(30 พฤษภาคม 61)  แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
                                     1. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (word)
                                     2. นิยามศัพท์เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (pdf)
                                     3. แนวทางการจัดทำรายละเอียด ของแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ (การวิเคราะห์หัวข้อ เรื่อง ตัวอย่างการวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ และสมรรถนะประจำหน่วย) (pdf)
                                     4. ตัวอย่าง และแบบฟอร์มการเขียน ใบเนื้อหา ใบสั่งงาน ใบลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน ใบแบบทดสอบ ใบเฉลยแบบทดสอบ (word , pdf)

(23 พฤษภาคม 61)
   คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ฉบับ สอศ.
                                     เอกสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ ID PLAN

(29 ธันวาคม 59)  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ
(26 ธันวาคม 59) โปรแกรมวัดแววความถนัดด้านอาชีพ (download)
(14 กันยายน 59) แบบทดสอบความพร้อมด้านอาชีพ
(12 เมษายน 59) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA


สถิติเยี่ยมชม

160972

KMe : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑